Get Adobe Flash player
หน้าแรก ประมวลภาพกิจกรรม โครงการบรรยายการตลาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุค AEC

โครงการบรรยายการตลาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุค AEC

โครงการบรรยายการตลาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุค AEC

ให้กับนักศึกษา ปวส.1,2 แผนกกวิชาการตลาด

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

โดย คุณสำเนาว์ รัศมิทัต

นายกองค์การบริการส่วนตำบลบางน้าผึ้ง