Get Adobe Flash player
หน้าแรก ประมวลภาพกิจกรรม โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำรายงานวิจัยโครงการวิชาชีพให้กับนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด ครั้งที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำรายงานวิจัยโครงการวิชาชีพให้กับนักเรียน ปวช.3 และนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด ครั้งที่ 2

โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำรายงานวิจัยโครงการวิชาชีพให้กับนักเรียน ปวช.3

และนักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาการตลาด ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

โดย อาจารย์จิราพร แตงก่อ