อบรมสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป้นผู้ประกอบการ

อบรมสร้างความตระหนักพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเป้นผู้ประกอบการ