...เว็บไซต์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงการ รหัสวิชา 3204-6001 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จัดทำเพื่อการศึกษาเท่านั้น มิได้มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่อย่างใด...