Home จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 141 124 165
ปวช. 2 123 78 201
ปวช. 3 132 92 224
ปวส. 1 39 13 52
ปวส. 2 25 11 36
รวม 460 318 778