Home จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 135 116 251
ปวช. 2 132 91 223
ปวช. 3 122 77 199
ปวส. 1 39 12 52
ปวส. 2 26 35 61
รวม 454 331 785