Home จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 157 79 236
ปวช. 2 98 110 208
ปวช. 3 128 78 206
ปวส. 1 56 36 92
ปวส. 2 35 7 42
รวม 474 310 784