Home จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 147 98 245
ปวช. 2 122 97 219
ปวช. 3 107 75 182
ปวส. 1 51 37 88
ปวส. 2 35 17 52
รวม 462 324 786