Home จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

จำนวนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.1 207 87 294
ปวช. 2 103 64 167
ปวช. 3 86 101 187
ปวส. 1 53 35 88
ปวส. 2 45 33 78
รวม 494 320 814