Home จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

 

ชั้นปี ชาย หญิง รวม
ปวช.1 160 96 140
ปวช.2 162 77 125
ปวช.3 97 57 154
ปวส.1 50 48 98
ปวส.2 42 30 72
รวม 511 308 819