Home จำนวนนักเรียน-นักศึกษา จำนวนนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

 

ชั้นปี ชาย หญิง รวม
ปวช.1 155 94 249
ปวช.2 161 75 236
ปวช.3 96 55 151
ปวส.1 49 44 93
ปวส.2 42 29 71
รวม 503 297 800