ความหมายของการฝึกงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย อุมาพร ไชยจำเริญ   
วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 03:43 น.

ความหมายของการฝึกงาน

การฝึกงานงาน หมายถึง กระบวนการเพิ่มทักษะวิชาชีพและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบ้ติงานจริง เพื่อให้เกิดทักษะและความใมรถในการทำงานที่ดี  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระ นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได้ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในวงการธุรกิจตลอดจนทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทำงาน สามารถเห็นวิธีการสร้างสรรผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น ยังสร้างความเชื่อมั่นและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ และให้นักเรียนนักศึกษาฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น ที่สำคัญเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 04:06 น.
 

เข้าสู่ระบบ