สิบสอง สิงหามาศ พิลาศเลิศ
 สุดประเสริฐ เฉลิมพระชนม พรรษา
 องค์ราชินี สิริกิติ์ พระมารดา
 เหล่าประชา แซ่ซ้อง สดุดี
 น้ำพระทัย เปี่ยมล้น บนผืนหล้า
 พระเมตตา คุ้มครองไทย ให้สุขศรี
 ราษฎร์อบอุ่น ด้วยบุญ พระบารมี
 องค์ราชินี แม่หลวง ของปวงชน
 ทรงห่วงใย อาณา ประชาราษฎร์
 ทุกก้าวบาท เสด็จไป ในทุกหน
 ดูแลทุกข์ สุขราษฎร์ ด้วยกมล
 ธ ดาลดล อาชีพให้ ไปทำกัน
 ขอพระองค์ ทรงพระ เจริญยิ่ง
 ธ ประสงค์ สิ่งใด เกษมสันต์
 "เชตุพน" น้อมบูชิต อภิวันท์
 เป็นมิ่งขวัญ ปวงประชา ข้าบาทฯ เอย
  หน้าหลัก